ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและผลิตไม้ผลเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน

ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและผลิตไม้ผลเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามระบบ GAP และเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เมื่อ วันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมาติน่า อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิดการอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร การผลิตข้าวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพ

จังหวัดสุรินทร์ ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน

นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ระดับจังหวัดสุรินทร์ ปี 2558/59 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีมอบเงินตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ปี 2557

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ คลังจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีมอบเงินตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ปี 2557 ณ บริเวณเวทีกลางตลาดเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรเข้ารับเงิน จำนวน 60 ราย เป็นเงิน 900,000 บาท

เกษตรจังหวัดสุรินทร์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบผลงานและคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 12 มกราคม 2558 นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตรจังหวัดสุรินทร์ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบผลงานและคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นแห่งชาติปี 2558 (ประเภทข้าวหอมมะลิ )