ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ รอบ 2 ปี 2564

ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ รอบ 2 ปี 2564

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ดังนี้

1.ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอรอบ2ปี2564

2.แบบประเมินกษอ รอบ2 ปี64

ทั้งนี้ ขอแนบหนังสือ กพ. ว 20 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 2.w20 แนบ ว20 และ หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 1288 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 รายละเอียด แนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล w1288