ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 15 รายการ