ITA 2565

ITA 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐิ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2565

——————————————————————————————————————————————————————————————