ประชาสัมพันธ์การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 : Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)

ประชาสัมพันธ์การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 : Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)

ประชาสัมพันธ์การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 : Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)

เรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : Parliaments and the Post-COVID-19 Sustainable Development”

ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา

https://web.parliament.go.th/view/63/APPF30/TH-TH (เวอร์ชั่นภาษาไทย)
https://web.parliament.go.th/view/63/APPF30/EN-US (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ)