ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตามประกาศอำเภอปราสาทลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 งบประมาณ 1,567,000 บาท

1. สำเนาประกาศ

2. เอกสารประกวดดราคา

3. ราคากลางบ้านพักสำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท

4. แบบบ้านพักสำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท