ตัวชี้วัดรอบที่ 2 ประจำปี 2562

ตัวชี้วัดรอบที่ 2 ประจำปี 2562

  1. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ ตัวชี้วัดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และตัวชี้วัดเจ้าหน้าที่ธุรการ
  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ