โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่

1. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ

2. คู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ

สามารถดาวน์โหลด ตาม link ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1dK42WVpvJCQq8PTTXBghdgD18Nwx-ZYR?usp=sharing

สำหรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ทุกเดือน รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมา ตาม link ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/open?id=1omYMHmu4c9I-7pp_Wo1DEPdFAWK6fK03