ตัวชี้วัดประจำปี 2563 รอบที่ 1

ตัวชี้วัดประจำปี 2563 รอบที่ 1

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ขอแนบไฟล์บันทึกตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

https://drive.google.com/drive/folders/11nQoDhTO7cbW-SI8AKY1W63mL4HVVNzU?usp=sharing