จังหวัดสุรินทร์ ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน

นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ระดับจังหวัดสุรินทร์ ปี 2558/59 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์จัดประชุม คณะทำงานฯ และคณะกรรมการฯ รวมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อพิจารณาปริมาณความต้องการและพื้นที่ที่จะรองรับการรับซื้อผลิตผลของเกษตรกรที่ชัดเจนเพื่อให้เกษตรกรมั่นใจที่จะปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง โดยต้องคำนึงถึงความชัดเจนในเรื่องตลาดที่มารองรับผลผลิตของเกษตรกรที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้ได้ข้อมูลในการสนับสนุนการดำเนินงานทีมประเทศไทยระดับตำบลนำไปขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง โดยที่ประชุมมอบให้สำนักงานจังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการฯ