การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามระบบ GAP และเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามระบบ GAP และเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เมื่อ วันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมาติน่า อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิดการอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร การผลิตข้าวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพ GAP และเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 40 ราย เข้าร่วมอบรม เพื่อนำความรู้ ทักษะ และความชำนาญ ไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

20150311_180102_resize

 

 

20150312_100927_resize

 

20150312_112727_resize20150313_095449_resize20150313_120634_resize