เกษตรจังหวัดสุรินทร์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบผลงานและคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นแห่งชาติ

เกษตรจังหวัดสุรินทร์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบผลงานและคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นแห่งชาติ

วันที่ 12 มกราคม 2558  นายวันชัย  ทิพย์อักษร เกษตรจังหวัดสุรินทร์ร่วมต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจสอบผลงานและคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นแห่งชาติปี 2558  (ประเภทข้าวหอมมะลิ )
7
ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนาย ถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับ
มีข้าราชการและราษฎรเข้าร่วมงาน 800 บาท
34
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตาฮ็อง ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลตาอ็อง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000  ปี 2557/2558 ศูนย์ฯ มีผลผลิตที่ผ่านการรับรอง
จำนวน 184,280 กิโลกรัม
956