( ITA )

( ITA )


O03 อำนาจหน้าที่


O04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี


o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ2562


O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ


O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561


O21 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี2562


O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน


O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสด


O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยารบุคคล


O29-031 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


O39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


O40 การกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต


O41 รายงานผลด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี


O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


O43 มาตรให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม


O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ


O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน


O47 มาตรการการป้องกันระหว่าผลประโยชน์ส่วนตัว


O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ