เอกสารศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เอกสารศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

๑. คู่มือการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิค้าเกษตรที่สำคัญ ปี ๒๕๕๙ Download >>> คู่มือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภาพการผลิ

๒. คู่มือการอบรมโครการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร Download >>> เล่มคู่มืออบรม18มค59

๓. ตารางการฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิค้าเกษตรที่สำคัญ ปี ๒๕๕๙ จังหวัดสุรินทร์ (ของอำเภอ) Download >>> ตารางการอบรม

๔. ตารางการฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิค้าเกษตรที่สำคัญ ปี ๒๕๕๙ จังหวัดสุรินทร์  (ของหน่วยงาน) Download >>> แผนรวม

๕. โครงการ Download >>>โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ฯ