30 ปีพระบารมีมหาราชา

30 ปีพระบารมีมหาราชา

นายปรีชา  โพธิ์ปาน  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ในปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริมาเป็นเวลา 30 ปี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดงานเฉลิม พระเกียรติ โดยใช้ชื่องาน “30 ปีพระบารมีมหาราชา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งนี้ขึ้น ทั้งเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และ พระอัจฉริยภาพ ที่ล้วนก่อให้เกิดคุณูปการต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริตลอดระยะเวลา 30 ปี

ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 13 ของการจัดงาน โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 สำหรับในปีนี้ จะมีกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการทางวิชาการ ทั้งด้านดิน น้ำ พืช สัตว์ ประมง ป่าไม้ สาธารณสุข  อุตสาหกรรม  หลากหลายรูปแบบ ทั้งการศึกษา และการพัฒนาอาชีพ  โดยจัดแสดงในรูปแบบของจริงตามกิจกรรมของแต่ละงาน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ในจังหวัดนราธิวาส ผู้เข้าชมงานจะสามารถศึกษา เรียนรู้ ดูงานทั้งรูปแบบนิทรรศการทางวิชาการและสภาพของการจัดกิจกรรมในพื้นที่จริง ทั้งแปลงสาธิต ทดลอง วิจัย ซึ่งในแต่ละกิจกรรมมีสิ่งที่น่าสนใจ ตลอดถึงการเล่นเกมตอบปัญหาวอล์กแรลลี่ชิงรางวัล และบริการตกปลาเป็นต้น

“ผู้ชมงานจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภาคความรู้และบันเทิง ที่สำคัญในครั้งนี้ ทางสำนักงาน กปร. จะนำนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในรูปแบบที่น่าสนใจมาจัดแสดง นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทปลอดภัยจากสารพิษ อาหารพื้นบ้านนานาชนิด มาจำหน่ายในราคาถูกแก่ผู้ชมงานอีกด้วย” นายปรีชา กล่าว

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานด้านวิชาการการเกษตร และกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วย โดยจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555

งานนี้จะจัดขึ้น ณ บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่  4-8  กันยายน  2555 นี้.

ขอบคุณ