ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ ประจำปี 2563 รอบที่ 2

ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ ประจำปี 2563 รอบที่ 2

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ของเกษตรอำเภอ รอบ 2 ปี 2563ล่าสุด

แบบประเมินกษอ111

เอกสารแนบ เสนอนายอำเภอ หรือผู้ับังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล

ว20หนังสือหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล