ตารางแสดงวงเงินราคากลางเครื่องผสมปุ๋ย จำนวน 13 เครื่อง