ตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัวชี้วัด ปี 2564

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัวชี้วัด ปี 2564

  1. บันทึกข้อตกและเกณฑ์ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ รอบที่ 1 ปี 2564 ดาวน์โหลดตามไฟล์ ตัวชีวัดเกษตรอำเภอ
  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเกษตรอำเภอ รอบที่ 1 ปี 2564 ดาวน์โหลดตามไฟล์ แบบประเมินกษอ รอบ1 ปี64

ขอความร่วมมือจัดทำแบบบันทึกข้อตก และ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินระดับหน่วยงาน และระดับจังหวัดต่อไป