งบจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕๗

งบจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕๗

โครงการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ปี 57 (งบจังหวัด)[1]

โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล

แผนปฏิบัติ-เงินกลุ่มจังหวัด