คลังความรู้

คลังความรู้

นายสมาน มนตดี เกิดในครอบครัวที่ประกอบอาชีพทํานา และไดชวยพอแมทํานามาตั้งแตเด็กๆ
ทําใหมีประสบการณในการทํานา การลองผิดลองถูก และไดรับการถายทอดภูมิปญญาในการทํานาจากพอแม
รวมทั้งจากการรับรูจากสื่อ และการไดเขารวมการฝกอบรมจากกรมสงเสริมการเกษตร เกี่ยวกับการทํา
การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ การทําการเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง การทําการเกษตรผสมผสาน

เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ตร าดม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์

ผู้บริหาร
นายวันชัย ประยงค์หอม

เกษตรจังหวัดสุรินทร์

ปฏิทิน
กันยายน 2022
อา พฤ
« ก.ค.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
สถิติผู้เข้าชม (เริ่ม ๓๐ ส.ค ๒๕๕๕)
จำนวนผู้เข้าชม 36082 คน
จำนวนการดูหน้าเว็บ 78352 ครั้ง