คลังความรู้

คลังความรู้

นายสมาน มนตดี เกิดในครอบครัวที่ประกอบอาชีพทํานา และไดชวยพอแมทํานามาตั้งแตเด็กๆ
ทําใหมีประสบการณในการทํานา การลองผิดลองถูก และไดรับการถายทอดภูมิปญญาในการทํานาจากพอแม
รวมทั้งจากการรับรูจากสื่อ และการไดเขารวมการฝกอบรมจากกรมสงเสริมการเกษตร เกี่ยวกับการทํา
การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ การทําการเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง การทําการเกษตรผสมผสาน

เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ตร าดม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์

ผู้บริหาร
นายวันชัย ประยงค์หอม

เกษตรจังหวัดสุรินทร์

ปฏิทิน
มกราคม 2023
อา พฤ
« ธ.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
สถิติผู้เข้าชม (เริ่ม ๓๐ ส.ค ๒๕๕๕)
จำนวนผู้เข้าชม 39862 คน
จำนวนการดูหน้าเว็บ 84512 ครั้ง