คลังความรู้

คลังความรู้

นายสมาน มนตดี เกิดในครอบครัวที่ประกอบอาชีพทํานา และไดชวยพอแมทํานามาตั้งแตเด็กๆ
ทําใหมีประสบการณในการทํานา การลองผิดลองถูก และไดรับการถายทอดภูมิปญญาในการทํานาจากพอแม
รวมทั้งจากการรับรูจากสื่อ และการไดเขารวมการฝกอบรมจากกรมสงเสริมการเกษตร เกี่ยวกับการทํา
การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ การทําการเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง การทําการเกษตรผสมผสาน

เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ตร าดม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์

ผู้บริหาร
ว่าง
ปฏิทิน
ธันวาคม 2021
อา พฤ
« พ.ย.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
สถิติผู้เข้าชม (เริ่ม ๓๐ ส.ค ๒๕๕๕)
จำนวนผู้เข้าชม 27755 คน
จำนวนการดูหน้าเว็บ 63901 ครั้ง