เมนูหลัก

การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง
ข่าวเตือนภัย เพลี้ยแป้งระบาดในมันสำปะหลัง
คู่มือโครงการเพลี้ยแป้ง
การเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใส แบบลุกทุ่ง
ขั้นตอนการายงานการระบาดสัตรูพืช
เฝ้าระวังการระบาดศัตรูเพลี้ยแป้ง
โรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง
สรุปพื้นที่การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

  ติดต่อศูนย์ปฏิบัติการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

เบอร์โทรศัพท์และ แฟ็กซ์   044 - 511624 ต่อ 15
                            
    e-mail : surin.doae.go.th
                     สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะ
กรรมการโครงการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ณ ห้องประชุมหอมมะลิ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
                                     044-511624 ต่อ 15
mailto:jumpol@doae.go.th