สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่     ผ้าไหมงาม    ประคำสวย    ร่ำรวยปราสาท   ผักกาดหวาน   ข้าวสารหอม   งามพร้อมวัฒนธรรม

 

  

นายไพสิฐ เกตุสถิตย์
เกษตรจังหวัดสุรินทร

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

 

 

  

   

   

   

    

 

 

รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักประจำโครงการเป็นรายอำเภอ จังหวัดสุรินทร์

เกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของรัฐบาล
(ข้อมูลเป็นประโยชน์กับประชาชน)


รายงานผลการดำเนินงาน  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2554/55

ระกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 โครงการถวายพระพรออนไลน์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 


     

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวด
คัดเลือกผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ปี ๒๕๕๕ ในส่วนของสำนัก
งานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับเขต 3 ก.ค.55
รายละเอียด

 


นายภูษิต ทัดศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยทีม
ติดตามนิเทศงาน สายที่ ๓ ออกติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองสุรินทร์
26 มิ.ย.55
รายละเอียด

 นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมวิทยากร
หลักประจำศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ณ มูลนิธิพัฒนาอีสาน อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 26 มิ.ย. 55

รายละเอียด

   
     
     สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการ
ประกวดคัดเลือกผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ปี ๒๕๕๕ จากสำนัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น 21 มิ.ย. 55
รายละเอียด

      


สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมสัมมนาเรื่องการขึ้นทะเบียน
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง)
ปี ๒๕๕๕/๕๖ จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมหอมมะลิ สำนักงานเกษตร
จังหวัดสุรินทร์ 13 มิ.ย. 55

 รายละเอียด

   

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรครูเกษตร
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี
๒๕๕๕ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ตำบลปรือ
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 13 มิ.ย. 55

 
รายละเอียด


                                                                                   ข่าวย้อนหลัง...

          


                         รายงานภาวะการปลูกพืช

                         รายงานพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

                         
รายงานสภาพการทำนา ปีการผลิต 2552/53

                         รายงานสภาพการทำนา ปีการผลิต 2553/54

                         รายงานสภาพการทำนา ปีการผลิต 2554/55

                         รายงานสภาพการทำนา ปีการผลิต 2555/56

                         รายงานสถานการณ์การผลิตข้าว ปีการเพาะปลูก 53/54 จังหวัดสุรินทร์

                         รายงานสถานการณ์การผลิตข้าว ปีการเพาะปลูก 54/55 จังหวัดสุรินทร์      

            

                                  ดิน                                                                       น้ำ

                                 พืช                                                                      ปศุสัตว์

                                  ประมงและเพาะเลี้ยง                    โรคและแมลงศัตรูพืช

                      ปุ๋ยและสารเคมี                           เทคโนโลยีการเกษตร

                      ราคาสินค้าและปัจจัยการผลิต    แหล่งรับซื้อและจำหน่าย

                      องค์กรและเครือข่ายเกษตร          สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

                      สถานการณ์เกษตร                     เทคโนโลยีชาวบ้า่น

                      เตือนภัยเกษตร                          องค์ความรู้เรื่องข้าว                     งานวิจัยด้านการเกษตร

 


สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
194 หมู่4  ถนนสุรินทร์ - บุรีรัมย์   ตำบลคอโค  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  32000
E-mail
:
surin@doae.go.th
โทรศัพท์  044 - 511624-