การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล จังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๕๕ รอบที่ ๑  


       หนังสือนำส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ สร ๐๐๐๙/๒๓๑ ลงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๕๕
          
       หนังสือสั่งการจังหวัดให้อำเภอแจ้ง ศบกต.
                - หนังสือจังหวัดสุรินทร์ ที่ สร ๐๐๐๙/ ว ๕๓๘๔
                - หนังสือจังหวัดสุรินทร์ ที่ สร ๐๐๐๙/ ว ๒๒๙
                
        หนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบ          


       รายงานผลการประชุมจัดทำเอกสารวิชาการและทางเลือกโครงการ

        ข้อมูลเอกสารวิชาการ
                - หนังสือสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ที่ สร ๐๐๐๙/ ว ๒๓๖
                - เอกสารวิชาการ

       ทางเลือกโครงการ


        แผนติดตามนิเทศงานการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและรายงานผลการติดตามกำกับการจัดทำ
             แผนพัฒนาการเกษตร


                                   

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
194 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511624 E-mail: surin@doae.go.th