มุมหนังสือเวียน   


       ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการพลเรือน       การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
          

       การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน(นวส.ชำนาญการพิเศษ)           


      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือน


       เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ


      กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบฯ


       ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง


 
     กฏ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553
                       

          
       การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
           ประจำปี 2554 
        


      โครงการจำหน่ายอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

       ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ


      โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
                - ประการกรมส่งเสริมการเกษตร
                - ใบสมัคร
                - แนวทางในการพิจารณา
                - แบบขอระงับฯ
                - หนังสือที่ นร 1008.1/228


       การขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการ
                - เอกสารแนบ


      การขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการพิเศษ
                - เอกสารแนบ

      การปรับปรุงตำแหน่งเกษตรอำเภอ
                - หนังสือแจ้งอำเภอ
                - คำชี้แจงประกอบการพิจารณา

      การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
                - รายละเอียดจัดสรรโครงการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
                - แผนปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
                - รูปเล่มโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
                - แผนปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)            

                   

                                   

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
194 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511624 E-mail: sr_surin@doae.go.th