โครงการที่สำคัญ


                       โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ               โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
          

                         ศบกต.                                                     โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ


                        วิสาหกิจชุมชน                                          การสอบ/สมัครงานสำนักงานเกษตรจังหวัด


                        แผนการปฏิบัติงาน ปี 53 สนง.กษจ.สุรินทร์                          

                                   

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
194 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511624 E-mail: sr_surin@doae.go.th