การจัดการความรู้ (KM)                       คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ปี 2553 (KM Team)          แผนการจัดการองค์ความรู้ 2553
          

                        แนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ จ.สุรินทร์            แผนการจัดเวทีเรียนรู้ DW


                        ผลการจัดเวทีเรียนรู้ใน DW                                         PMQA การจัดการความรู้


                        ทะเบียน Best Practics                                                องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น


                                   

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
194 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511624 E-mail: sr_surin@doae.go.th