ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์                       ระเบียบวาระการประชุม                                        รายงานการประชุมประจำเดือน
          

                        บันทึกช่วยจำผู้บริการกรมส่งเสริมการเกษตร        บันทึกช่วยจำผู้บริหารเกษตรสุรินทร์


                        รายงานการประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป(ธุรการ)        สรุปการประชุมปรึกษาหารือเกษตรอำเภอ

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
194 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511624 E-mail: sr_surin@doae.go.th