มุมภัยธรรมชาติ   


                                      มาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของส่วนราชการ                              
          

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
194 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511624 E-mail: sr_surin@doae.go.th