Download   


                      กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553           กฏ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
          

                      หนังสือราชการ                                   แบบสำรวจจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกพืช (N1,N2)


                      แบบรายงานสภาพการทำนา 53/54      แบบรายงานสภาพการทำนา 54/55


                     Powerpoint การตรวจสอบข้าว กข.33 ประกอบการอบรม วันที่ 26 ตุลาคม 2554


 
                   Powerpoint โครงการส่งเสริมการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นและสลายตอซังฯ ประกอบการ
                         อบรมวันที่ 22 กันยายน 2554

          

                     แบบรายงานสภาพการทำนา 55/56 


                   ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ

                   

                                   

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
194 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511624 E-mail: sr_surin@doae.go.th