เ่

 

 

ข้อมูล - ข่าวสารย้อนหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์เร่งดำเนินการมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลักตามโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรปีการผลิต 2552/53 เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้สิทธิ์ทันต่อระยะเวลาโครงการ

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรและโครงการขึ้นทะเบียน
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี 2552


สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดนิทรรศการองค์ความรู้เด่นของแต่ละอำเภอ


นายนำชัย  พรหมมีชัย  เกษตรจังหวัดสุรินทร์ออกติดตามเร่งรัดการขึ้ึนทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักอำเภอท่าตู

จังหวัดสุรินทร์ จัดงานสาธิตการขึ้นทะเบียน พืชเศรษฐกิจหลัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลักตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ปีการผลิต 2552/53 ในงานจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม

จังหวัดสุรินทร์รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนายอธิคม สุวรรณพงศ์ และคณะอนุกรรม
การเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและติดตามการดำเนินงาน โครงการประกันรายได้เกษตรกรระดับพื้นที่คณะที่ 17

ประชุมสมาพันธเกษตรอินทร์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2552 ณ ห้องประชุมหอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร


นายนำชัย พรหมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่
2/2552 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลาจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดผลผลิตเกษตร ในงานช้างและกาชาดสุรินทร์ ครั้งที่ 49

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญ ณ ห้องประชุึมหอม
มะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานธุรการในเรื่องการจัดเก็บ
และบันทึกข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน ณ ห้องประชุมหมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
30 พ.ย.52

นายนำชัย  พรหมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมตนกล้าอาชีพเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ี่สอบทานข้อมูลการเกษตร ณ ห้องประชุมหอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร
23 ธ.ค. 52


สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมชี้แจงการขึ้นการขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวนาปี 2552/53 รอบที่ 2(ข้าวนาปรัง ทพศ.1 รอบที่ 2)8 ม.ค 53

นายวราวุธ จินดากุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตัวแทนเกษตรจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2553
ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553


นายนำชัย พรหมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ อบต.ประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 28 ม.ค.53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดการสัมมนาการจัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ปี 2553
ณ ห้องประชุมหอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร
1 ก.พ.53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดสุรินทร์
ณ ห้องประชุมหอมมะลิ  สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร


สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการโครงการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ณ ห้องประชุมหอมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
10 ก.พ.53


สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมบันทึกเทปรายการ "เพื่อนเกษตร" ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 7 สี
26 ก.พ.53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมหอมมะลิ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
26 ก.พ.53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ออกติดตาทนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 3 มี.ค. 53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมตรวจเยี่ยมหมู่บ้านของคณะกรรมการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 10 มี.ค. 53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ จัดพิธีมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 รอบที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอศีขรภูมิ  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุิรินทร

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
อำเภอปราสาท กาบเชิง บัวเชด สังขะ พนมดงรัก
30 มี.ค.53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี  งบประมาณ 2553 ณ ห้องประชุมหอมมะล 12 พ.ค.53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดการอบรมสัมมนาการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และมันสำปะหลัง
25 พ.ค. 53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดสำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น ระดับเขต 16 มิ.ย. 53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานมหกรรม 10 ปี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
29 มิ.ย.53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามกิจกรรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมการผลิต
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี 2553
9 ก.ค. 53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมการอบรมเกษตรกรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP โครงการส่งเสริม
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
13 ก.ค. 53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ออกตรวจสอบปริมาณและสถานที่เก็บข้าวตามโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก
รอบที่ 2
5 ส.ค. 53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร
26 ก.พ.53

นายนำชัย  พรหมมีชัย  เกษตรจัุงหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ รับการตรวจ
ราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
19 ส.ค.53

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกษตรจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 06 ก.ย. 53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ณ
ห้องประชุมหอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
22 ก.ย. 53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดการสัมมนาเครือข่ายการผลิตข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) ณ ห้องพนมดงรัก โีีรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
22 ก.ย. 53


สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมมอบใบรับรองเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้ ณ หอประชุมอำเภอพนมดงรัก
อำ์เภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
13 ต.ค. 53

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำ้ท่วมโดยเปิดครัวสายใยรักแห่งครอบครัว
เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ บ้านเมืองไผ่ ตำบลหนองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารโครงการงบประมาณ ปี ๒๕๕๔
จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องรัตนบุรี ๑ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ โรงเรียนบ้านเพี้ยราม ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตรเพื่อร่วมประกวดในงานวันข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และ
มหกรรมผ้าไหมสุรินทร์ ครั้งที่ ๕ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมืองสุิรินทร จังหวัดสุรินทร
06 ม.ค. 54

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2554
10 ก.พ. 54

์สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดงาน "วันสงกรานต์เกษตรสัมพันธ์ ๕๔" ณ บริเวณลานไทร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ 11 เม.ย. 54  

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตผักอินทรีย์ ณ หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
29 เม.ย. 54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
20 พ.ค. 54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๕๔ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดสุรินทร์
1 มิ.ย.54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือกผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ณ ห้องประชุม
หอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
5 ก.ค 54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หน้าที่ว่าการอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
8 ส.ค 54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนและเจรจาธุรกิจ ในงานมหกรรม
ศิลปาชีพอีสานใต้ จังหวัดสุรินทร์ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ จังหวัดสุรินทร์
10 ส.ค 54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ต้อนรับคณะติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมหอมมะลิ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
22 ส.ค 54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงานรณรงค์เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ตามโครงการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ปี ๒๕๕๔ ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(นายอรรถ อินทลักษณ์) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
25 ส.ค 54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
นาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
22 ก.ย. 54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรสำหรับผู้แทนเกษตรกร
ระดับตำบล ณ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
05 ต.ค.54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/
๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
10 ต.ค. 54

จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ แก่
นายอำเภอทุกอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ชั้น ๓
14 ต.ค. 54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕
จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
26 ต.ค. 54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมออกตรวจโกดังกลางที่สมัครเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลืกนาปี ปีการผลิต
๒๕๕๔/๕๕ ณ โรงสีศิริเลิศหิรัญ ๒๕๕๔ จำกัด อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
02 พ.ย. 54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดการประกวดผลผลิตทางการเกษตรในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๔
11 พ.ย. 54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานปล่อยแตนเบียนควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในมันสำปะหลัง 17 พ.ย. 54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ รวบรวมสิ่งของบริจาคจากพี่น้องเกษตรกร ข้าราชการ ลูกจ้าง จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
18 พ.ย. 54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องเกษตรกร ข้าราชการ ลูกจ้าง จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ มอบแก่นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อไ
20 พ.ย.54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมบริจาคสิ่งของ
แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28 พ.ย.54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมการแข่งขันกีฬาสามัคคี ลำชีเกมส์ ครั้งที่ ๕ ณ สำนักงานโยธาและผังเมืองสุรินทร์
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
19 ธ.ค.54

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
ิพระวงวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านภูดิน อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร
28 ธ.ค.54

นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดสุรนิทร์ มอบนโยบายแก่เกษตรอำเภอทัั้ง ๑๗ อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
จังหวัดสุรินทร์ทุกคน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมหอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
12 ม.ค.55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ 28 ธ.ค.55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างและพัฒนาทีมงานหลักระดับอำเภอ โครงการส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ปี ๒๕๕๔
27 ม.ค.55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมหอมมะลิ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
31 ม.ค.55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการงบกลุ่มจังหวัด (นครชัยบุรินทร์) ณ ห้องประชุม
หอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
2 ก.พ.55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี ๒๕๕๕
ณ บ้านผักไหม ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
8 ก.พ.55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายใต้โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา ณ บ้านกันโจรง หมู่ที่ ๑ ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
13 ก.พ.55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (DW) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมหอมมะลิ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์์
22 ก.พ.55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ เร่งปล่อยแตนเบียบเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ในพื้นที่ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์
23 ก.พ.55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ตามแผนปกติของจังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์ อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
19 มี.ค. 55

นายนุศิษฎ์ วีระธนศิลป์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเ้ภอชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
20 มี.ค. 55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด(PW) ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมหอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
22 มี.ค. 55

นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานโครงการจัดงานมหกรรมโค - กระบือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ๒๕๕๕
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
27 มี.ค. 55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัด
สุรินทร์
11 เม.ย.55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านการประชาสัมพันธ์
งานด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมหอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ๓๐ เม.ย.55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดการฝึกอบรมเยาวชนเกษตรกร/ยุวเกษตรกร โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปี ๒๕๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือโกดกง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
๓ พ.ค.55

์์สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 18 พ.ค.55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระโอรสในพระเจ้าเธอวรวงค์เธอพระองค์เจ้่าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 21 พ.ค.55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕
ณ เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
25 พ.ค.55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร ปี ๒๕๕๕
31 พ.ค.55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ บูรณาการร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยี
ีการแปรรูปเนื้อหมู ณ ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
11 มิ.ย.55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ฝึกอบรมหลักสูตรครูเกษตรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

13 มิ.ย. 55

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมสัมมนาเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๕/๕๖ จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมหอมมะลิสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
13 มิ.ย. 55

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
194 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-511624 E-mail: sr_surin@doae.go.th